Καταστατικό Σωματείου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

APΘPO 1ο. ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται συνδικαλιστικό κλαδικό και επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η λειτουργία του οποίου θα διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, της λοιπής σωματειακής νομοθεσίας και το παρόν καταστατικό.

APΘPO 2ο. EΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

APΘPO 3ο. EΔPA

Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

APΘPO 4ο. ΣKOΠOΣ

Σκοπός του σωματείου είναι:

1.     Η προάσπιση, κατοχύρωση και προστασία του μισθού όλων όσων εργάζονται στην έρευνα και την διδασκαλία σε Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα που να αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα της εργασίας τους και να καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες εξασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους.Ακόμα, η εξάλειψη της άμισθης και ανασφάλιστης εργασίας στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.     Η ενιαία, οργανωμένη και συλλογική δράση των μελών του για την προαγωγή των συνδικαλιστικών, εργασιακών, επαγγελματικών, επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών συµφερόντων των εργαζομένων στην επιστημονική έρευνα και στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3.     Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας σε θέματα που αφορούν την επιστηµονική έρευνα και τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη σχέση της µε την ­­κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη, με παράλληλη προβολή του παραγόμενου επιστηµονικού έργου. Καθώς επίσης και η παρότρυνση σε κριτική στο περιεχόμενο και την λειτουργία αυτών.

4. Η διεκδίκηση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και συνθηκών για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα. Η προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της έρευνας και η εφαρμογή, ελεύθερη πρόσβαση και διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με στόχο την προάσπιση της ειρήνης και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

5.     Η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών συναδελφικότητας, αγωνιστικής αλληλεγγύης και ταξικής ενότητας μεταξύ των μελών του, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εθνικότητα, θρήσκευμα, ειδικότητα, επίπεδο σπουδών, επιστημονικό πεδίο και σχέση εργασίας, αν εργάζεται σε πανεπιστημιακό ή/και ερευνητικό ίδρυμα, για την από κοινού προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Καθώς επίσης και η προαγωγή  κουλτούρας αμφισβήτησης των κυρίαρχων αξιών, μοντέλων οργάνωσης και πολιτισμού.

6.     Η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η κοινή δράση με άλλα εργατικά σωματεία της χώρας μας και του εξωτερικού. Η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα όλων των εργαζομένων, την υπεράσπιση των κατακτησεων τους και τη διεκδίκηση και κατάκτηση των κάθε φορά νέων σύγχρονων και δίκαιων αιτημάτων τους.

7.     Η ενημέρωση των εργαζομένων για τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις και η από κοινού οργάνωσή τους για την επίλυση των προβλημάτων τους και για τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσής τους.

8.    Η εξασφάλιση ενός υγιούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην έρευνα και στη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της δουλειάς τους και στην αξιοπρέπειά τους (π.χ. υποχρεώσεις των υπεύθυνων καθηγητών/τριών ή ερευνητών/τριών, εξασφάλιση αναγκαίου εξοπλισμού και υποδομών, αξιοπρεπές ωράριο εργασίας κλπ).

9.     Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και εξοπλισμού, ώστε να προστατεύεται η προσωπική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ανάλογα με το είδος της ερευνητικής και διδακτικής τους δραστηριότητας, χωρίς τη μετακύλιση του οικονομικού κόστους για την ασφάλειά τους στους/στις ίδιους/ες.

10. Η εναντίωση στην έρευνα για πολεμικούς και κατασταλτικούς σκοπούς καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων/ισσών απέναντι σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ή σώματα ασφαλείας, όπως είναι ο στρατός και η αστυνομία, για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. Η διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την καταστολή συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών ή τον έλεγχο των εργαζομένων αντιτίθεται στην λειτουργία και το ρόλο του ίδιου του σωματείου.

APΘPO 5ο. MEΣA ΠPAΓMATΩΣHΣ TOY ΣKOΠOY

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το σωματείο μεταχειρίζεται τα επόμενα μέσα, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1.     Μεταχειρίζεται όλα τα μέσα που παρέχονται από τον νόμο στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

2.     Συντoνίζει τις ενέργειές του για την προβολή και προώθηση των θεµάτων που το αφορούν, µε ανάλογες ενέργειες και πρωτοβουλίες άλλων συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων.

3.     Καταδεικνύει στα μέλη του την αξία και τα πλεονεκτήματα της μαζικής, καθολικής συμμετοχής τους στο σωματείο.

4.     Ενημερώνει συνεχώς τα μέλη του για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους, με κυκλοφορία έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού.

5.     Διοργανώνει συγκεντρώσεις, σεµινάρια, διαλέξεις, ηµερίδες κλπ με σκοπό τη βελτίωση του συνδικαλιστικού, μορφωτικού, πολιτισμικού επιπέδου των μελών του, καθώς και την επιστημονική ενημέρωσή τους, όπως και άλλων επιστημόνων και του ευρύτερου κοινού. Προβάλλει τη δραστηριότητά του µε ανακοινώσεις και εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές.

6.     Υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τα αιτήματα των μελών του, αποφασίζοντας την πραγματοποίηση παραστάσεων ενώπιον αρχών και κάθε είδους κινητοποιήσεων (π.χ. πορείες, απεργίες, κλπ) και μετέρχεται κάθε άλλου νομίμου μέσου για τη στήριξη των συμφερόντων των μελών του.

7.     Καλύπτει νομικά τα μέλη του ή συναδέλφους του κλάδου σε περίπτωση διώξεων που σχετίζονται με κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί μέσα από τις διαδικασίες του σωματείου. Στέκεται αλληλέγγυο και προσφέρει οικονομική στήριξη για έξοδα που σχετίζονται με τέτοιου είδους υποθέσεις.

8.    Διεκδικεί, διαπραγματεύεται, καταρτίζει και συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

9.     Παρακολουθεί και διασφαλίζει τη λειτουργία των ερευνητικών εργαστηρίων και των εργαζομένων σε αυτά, σε συνθήκες σωστής υγιεινής και ασφάλειας.

10.  Το Σωματείο μπορεί να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του, να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 6ο. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βασικές αρχές του Σωματείου είναι:

1.     Οι δημοκρατικές διαδικασίες, με ελεύθερη έκφραση και συζήτηση όλων των απόψεων, ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, στον έλεγχο της εκάστοτε διοίκησης και των άλλων οργάνων.

2.     Η ανεξαρτησία του Σωματείου από κράτος, διοίκηση και εργοδότες.

3.     Η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία του.

APΘPO 7ο. MEΛH TOY ΣΩMATEIOY

1.  Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι/ες ενεργά συμμετέχοντες/ουσες στην επιστημονική ερευνητική ή τριτοβάθμια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα,ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρήσκευμα και εθνικότητα, και ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, το επίπεδο σπουδών τους, τους τίτλους σπουδών που κατέχουν, την εξειδίκευσή τους και τη σχέση εργασίας τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γραπτής σύμβασης εργασίας ή όχι, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ενδεικτικά ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους, διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, υπότροφοι ή με εργολαβική σχέση εργασίας ή άμισθοι/ες κλπ), ανεξάρτητα από το αν το Νομικό Πρόσωπο που τους/τις απασχολεί αποτελεί τον/την άμεσο/η ή έμμεσο/η εργοδότη/τριά τους, ασχέτως του τόπου υπογραφής της σύμβασης. Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι/ες απασχολούνται στην έρευνα με σκοπό την επιστημονική εμβάθυνση ή την ακαδημαϊκή εξέλιξή τους ή προσφέρουν ερευνητική εργασία ή τεχνική ή διοικητική υποστήριξη ή έχουν βοηθητικό ρόλο στο ερευνητικό έργο καθώς και άνεργοι των παραπάνω χώρων. Επίσης, όσοι/ες απασχολούνται στην εκπαιδευτική δραστηριότητα σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα με τη μορφή ακαδημαϊκού/ής ή πανεπιστημιακού/ής υποτρόφου, για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας ή στο πλαίσιο επικουρικού διδακτικού έργου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γραπτής σύμβασης εργασίας ή όχι. Για το τελευταίο αρκεί η αναφορά του ονόματός τους στο πρόγραμμα σπουδών.

2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι/ες είναι η προσκόμιση αποδεικτικού έμμισθης ή άμισθης συμμετοχής ή βοηθητικού ρόλου στην παραγωγή ερευνητικού ή διδακτικού έργου ή/και βεβαίωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή/και βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Σε περιπτώσεις μεταπτυχιακών που παράγουν έρευνα στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας αρκεί ενυπόγραφη βεβαίωση από την σχολή, το ερευνητικο κέντρο ή το εργαστήριο για την συμμετοχή τους στο παραγόμενο έργο. Ως προς τους ανέργους, αρκεί η προσκόμιση αποδεικτικού έμμισθης ή άμισθης συμμετοχής ή βοηθητικού ρόλου στη παραγωγή ερευνητικού ή διδακτικού έργου που είχε ισχύ το πολύ 2 χρόνια πριν την εγγραφή στο σωματείο και δεν εργάζονται ηθελημένα σε άλλο κλάδο.

3.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μέλη του Σωματείου οι παραπάνω εργαζόμενοι/ες είναι να αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 9.

4.     Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ή να γίνει μέλος σε άλλο επιχειρησιακό σωματείο, με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η μη διπλή ψήφιση σε περίπτωση που το δευτεροβάθμιο όργανο των δύο σωματείων συμπίπτει. Το υποψήφιο μέλος, για να εγγραφεί στο Σωματείο, υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και πληρώνει το καθορισμένο ποσό εγγραφής. Στην αίτηση δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία του κι αν είναι μέλος άλλου σωματείου εργαζομένων.

5.     Το ΔΣ εξετάζει την αίτηση εγγραφής στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίασή της. Το ΔΣ έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο ενός μήνα προκειμένου να προβεί σε κάθε πρόσφορη έρευνα για να επιβεβαιώσει το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής μέλους. Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το ίδιο όργανο κάνει δεκτή τη σχετική αίτηση εγγραφής και εγγράφει με απόφασή του τον/την εργαζόμενο/η στα μέλη του και γνωστοποιεί την απόφασή του αυτή στον/στην ενδιαφερόμενο/η. Κάθε Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, επικυρώνει τις εγγραφές νέων μελών που έχουν γίνει από το ΔΣ ανάμεσα σε δύο Γενικές Συνελεύσεις και δύναται να θέσει θέμα επανεξέτασης εγγραφών.

6.     Εάν το ΔΣ απορρίψει την αίτηση εγγραφής μέλους ή μέσα σε ένα μήνα δεν απαντήσει στον/στην αιτούντα/ούσα, το υποψήφιο μέλος, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστηριακής προσφυγής όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του Νόμου, δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Σωματείου, που θα αποφασίσει οριστικά για την εγγραφή του ή όχι. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να θέσει ως θέμα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ την εξέταση της αίτησης αυτής. Η προσφυγή στη ΓΣ δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του ΔΣ, μέχρι την ανάκλησή της από τη ΓΣ. Εάν τελικά η ΓΣ αποφασίσει την εγγραφή του υποψήφιου μέλους, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση εγγραφής, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος οποιασδήποτε απόφασης που πάρθηκε στο μεταξύ.

7.     Τα νέα μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη του Σωματείου, αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Σωματείου.

APΘPO 8ο. ΔIKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN

1.     Όλα τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

2.     Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

§  Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν τον λόγο, να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους και να ψηφίζουν.

§  Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης και των αντιπροσώπων του Σωματείου σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

§  Να λαμβάνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά στο Σωματείο και στα συμφέροντα των μελών του.

§  Να διαμορφώνουν, εφόσον επιθυμούν, την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

§  Να συμμετέχουν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και κάθε άλλου οργάνου ή επιτροπής για τα οποία προβλέπεται από το καταστατικό εκλογική διαδικασία. Επίσης να συμμετέχουν στην εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Να εκλέγονται σε όλα τα προαναφερθέντα στην παρούσα παράγραφο, εφόσον αυτό δεν προσκρούει σε προϋπάρχον δικαίωμα εκλογής τους σε αντίστοιχα όργανα άλλου σωματείου.

§  Να απαιτούν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, να υποβάλλουν στη Διοίκηση και τα άλλα όργανα του σωματείου προτάσεις για οποιοδήποτε θέμα και να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου.

§  Να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

§  Να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των συνεδριάσεων (π.χ. μέσω πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή) του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

3.     Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

§  Να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος της οποίας καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, καθώς και το δικαίωμα εγγραφής. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται κάθε φορά όσα μέλη έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με το καταστατικό τις υποχρεώσεις τους και είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Τα μέλη του Σωματείου που αποδεδειγμένα είναι σοβαρά ασθενείς ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή δεν αμείβονται, απαλλάσσονται της υποχρέωσης της συνδρομής για όσο χρόνο διαρκεί η αντίστοιχη κατάσταση και για αυτό το διάστημα θεωρούνται οικονομικά εντάξει.

§  Να παίρνουν μέρος στις ΓΣ, στις εκλογές, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στους απεργιακούς αγώνες του Σωματείου και γενικότερα σε όλες τις εκδηλώσεις του.

§  Να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό για το συμφέρον και την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου και η διαγωγή τους να είναι σύμφωνη με την εργατική αλληλεγγύη.

4.     Tα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα και καθήκον να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις για κάθε θέμα που τα αφορά.

APΘPO 9ο. KΩΛYMATA MEΛOYΣ

1.     Μέλος του σωματείου δεν μπορεί να γίνει οποιος/α είναι εκφραστής ρατσιστικών, σεξιστικών, φασιστικών/νεοναζιστικών ιδεών ή/και πρακτικών. Επίσης, αν εκφράζει απόψεις ή/και ακολουθεί πρακτικές που συνιστούν διάκριση ως προς τη φυλή, την καταγωγή, την θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα/έκφραση  φύλου

2.    Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα.

 • Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να γίνουν μέλη Δ.Ε.Π, ερευνητές/τριες κατηγορίας Α , Β , Γ ́ των ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες (ΕΛΕ), εργαζόμενοι/ες οι οποίοι/ες παρέχουν υπηρεσίες διευθυντικού στελέχους, καθώς και άλλοι/ες εργαζομενοι/ες που επιτελούν διευθυντικό ρόλο, που τους ανατίθεται από τη διοίκηση του κάθε ιδρύματος.
 1. Μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να γίνουν όσοι/ες εργάζονται στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας.
 2. Όποιος/α εμπίπτει στα παραπάνω κωλύματα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

APΘPO 10ο. AΠOXΩPHΣH – AΠOBOΛH MEΛOYΣ

1.     Μέλος του Σωματείου, πέρα από την περίπτωση σπουδαίου λόγου που ορίζει ο νόμος, διαγράφεται και για τους ακόλουθους λόγους:

§    Εάν πριν εικοσιτέσσερις μήνες έχει πάψει να εργάζεται, εφόσον αυτό δεν οφείλεται σε λόγους οι οποίοι το εμπόδισαν να εργαστεί (λόγω π.χ. λήξης σύμβασης, απόλυσης, στράτευσης, ασθένεια) και δεν διεκδικεί με οποιοδήποτε τρόπο την απασχόλησή του στον κλαδο.

§  Εάν χωρίς αιτία καθυστερεί τη συνδρομή του πέρα από ένα (1) χρόνο τουλάχιστον και παρά την πρόσκληση του/της Ταμία, δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στη διάταξη του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού. Το μέλος που διαγράφεται για τον λόγο αυτό, γίνεται πάλι υποχρεωτικά δεκτό στο Σωματείο αφού εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

§    Εάν συνταξιοδοτηθεί οριστικά.

§    Εάν αποκτήσει την ιδιότητα του διευθυντικού ή διοικητικού στελέχους και γενικά αν αποκτήσει θέση που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 7 και 9 του παρόντος καταστατικού.

§    Εάν παραβαίνει το καταστατικό, προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με τον σκοπό και τα συμφέροντα του Σωματείου και αναπτύσσει συμπεριφορά που βλάπτει τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου.

§    Αν εκφράζει ρατσιστικές, σεξιστικές, φασιστικές ή νεοναζιστικές απόψεις. Επίσης, αν εκφράζει απόψεις ή/και ακολουθεί πρακτικές που συνιστούν διάκριση βάσει φυλής, θρησκείας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας/έκφρασης  φύλου.

§    Εάν επιδεικνύει αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.

2.     Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της ΓΣ μετά από πρόταση μελών του Συλλόγου. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει γραπτά στο μέλος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση της ΓΣ, τους λόγους της διαγραφής με πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή με την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της.

3.     Η απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί, μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση, να προσφύγει στη ΓΣ.

4.     Η απόφαση για τη διαγραφή ισχύει αν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής ή αν η ΓΣ απορρίψει την προσφυγή.

5.     Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέα στην περίπτωση διαγραφής μέλους, είναι και η διάταξη του άρθρου 88 Α.Κ., δυνάμει της οποίας, το μέλος που διεγράφη, μπορεί εντός δύο (2) μηνών αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση διαγραφής, να προσφύγει κατά αυτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη.

6.     Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει – να παραιτηθεί από το Σωματείο, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία απευθύνεται προς το ΔΣ του Σωματείου.

APΘPO 11ο. ΠOPOI TOY ΣΩMATEIOY

1.     Οι πόροι του σωματείου καθορίζονται σε τακτικούς και έκτακτους.

1.1.  Tακτικοί πόροι είναι οι εισφορές των μελών καθώς και τα δικαιώματα εγγραφής στο σωματείο.

1.2. H εισφορά καθορίζεται σε 10 ευρώ ετησίως και το δικαίωμα εγγραφής σε 5 ευρώ εφάπαξ, επ’ αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

1.3. Έκτακτοι πόροι του σωματείου είναι οι εισπράξεις από κάθε φύσεως εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το σωματείο, έκτακτες εισφορές που το περιεχόμενό τους αποφασίζει η ΓΣ, τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και γενικά κάθε έσοδο προερχόμενο από τη διαχείριση της περιουσίας του σωματείου.

2.     Tα έσοδα του σωματείου τα προερχόμενα από τους παραπάνω τακτικούς ή έκτακτους πόρους, κατατίθενται όλα, εκτός από ένα μικρό ποσό το οποίο φυλάσσεται από τον/την Tαμία για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου, σε ένα υποκατάστημα Tράπεζας, το οποίο επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.     Oυδεμία δωρεά γίνεται δεκτή αν περιέχει όρους που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του σωματείου. Σχετικά υπάρχει απόλυτη ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

APΘPO 12ο. OPΓANA TOY ΣΩMATEIOY

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Eξελεγκτική Eπιτροπή.

APΘPO 13ο. ΠEPI ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣΗΣ

1.     H Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο διοικητικό όργανο του σωματείου, αποτελείται από τα τακτικά μέλη του σωματείου και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα του σωματείου που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων του.

2.     Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

3.     Oι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Tακτικές και Έκτακτες.

3.1. Oι Tακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται δύο φορές τον χρόνο, κατά τους μήνες Mάρτιο και Nοέμβριο μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Aντικείμενο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση όλων όσων έχει διενεργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η εκλογή νέας Διοίκησης αν έχει λήξει η θητεία της, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με το σωματείο.

3.2. Oι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται είτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από αίτηση τουλάχιστον του ενός δέκατου (1/10) των μελών του σωματείου η οποία υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής ΓΣ εντός πέντε (5) ημερών με ημερομηνία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Aντικείμενο των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων είναι οτιδήποτε προκύψει σε σχέση με το σωματείο.

3.3. Όταν οι Tακτικές ή οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δεν πραγματοποιούνται λόγω μη απαρτίας επαναλαμβάνονται σε προκαθορισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο εντός μίας εβδομάδας από την αναβολή τους με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.4. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναφέρει:

-Aν πρόκειται για Tακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση

-Tον τόπο και τον χρόνο της Συνέλευσης

-Tα θέματα της ημερήσιας διάταξης

-Tον τόπο και χρόνο της αναβολής για την περίπτωση που η Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας.

4.     H πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται ηλεκτρονικά με μέιλ στα μέλη του σωματείου, με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του σωματείου και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρήσει αναγκαίο ή πρόσφορο το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον τρεις μέρες πριν τη διενέργεια αυτής.

5.     Oι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται στην Αθήνα ή σε πόλη που υπάρχει τοπικό παράρτημα του Σωματείου.

6.     Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου.

7.     Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συγκαλείται νέα ΓΣ, στην οποία για να υπάρχει απαρτία, απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου κι αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά τη δεύτερη σύγκληση της ΓΣ, τότε συγκαλείται νέα (τρίτη), στην οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου. Αν δεν συγκεντρώσει τον παραπάνω αριθμό μελών η προγραμματισθείσα ΓΣ διαλύεται και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με ενημερωτικό χαρακτήρα. Η ημερομηνία των επαναληπτικών ΓΣ (δηλαδή δεύτερη και τρίτη) ορίζεται από 2 ώρες μέχρι και 2 μέρες από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της προηγούμενης και πραγματοποιείται το νωρίτερο δύο (2) μέρες και το αργότερο μέσα σε δεκαέξι (16) μέρες.

8.    Oι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στον πρώτο γύρο και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών στο δεύτερο γύρο (που πραγματοποιείται ανάμεσα στις δύο πλειοψηφούσες προτάσεις του πρώτου γύρου), εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία και συγκεκριμένα αναφορικά με την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου και τη μεταβολή του σκοπού του, οπότε, στις μεν δύο πρώτες απαιτείται παρουσία των μισών μελών του σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών, ενώ στην τελευταία απαιτείται ομόφωνη γνώμη όλων των μελών του σωματείου.

9.     Oι ψηφοφορίες που αφορούν στην εκλογή εκπροσώπων, στην ανάκληση εντολής προς την διοίκηση ή ανάκληση εκπροσώπων, σε κάθε φύσης προσωπικά θέματα γίνονται μυστικά. Οι λοιπές ψηφοφορίες γίνονται φανερά με ανάταση χεριών. Η κήρυξη απεργίας αποφασίζεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στη συνέλευση που ψηφίζει για απεργία πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το ¼ των οικονομικά εντάξει μελών.

10. Πρόεδρος και Γραμματέας των Συνελεύσεων μέχρι τη διαπίστωση απαρτίας και την εκλογή κανονικού Προεδρείου είναι ο/η Πρόεδρος και ο/η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας τους δύο άλλα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. H ψηφοφορία για την εκλογή Προεδρείου γίνεται με ανάταση χεριών.

11. Στην Tακτική Γενική Συνέλευση ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα πεπραγμένα της Διοίκησης καθώς και το πρόγραμμα δράσης του σωματείου και ο/η Tαμίας δίνει όλα τα αναγκαία στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης. Αν η Γενική Συνέλευση είναι Έκτακτη ή Tακτική με επιπλέον θέματα προς συζήτηση γίνεται σχετική εισήγηση, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο διά του/της Προέδρου, είτε από τα μέλη του σωματείου που προκάλεσαν τη συζήτηση του κάθε θέματος. Mετά τη λογοδοσία, ανακοίνωση ή εισήγηση, ακολουθεί συζήτηση με ομιλητές/τριες, που εγγράφονται σε κλειστό κατάλογο προτεραιότητας. Δευτερολογίες επιτρέπονται μόνο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ομιλιών. Eπί προσωπικών θεμάτων δίνεται πάντα ο λόγος στους/στις ενδιαφερόμενους/ες. Ορίζεται και τηρείται από το Προεδρείο χρόνος πρωτολογίας και δευτερολογίας.

12. Mετά το τέλος της συζήτησης γίνεται ψηφοφορία, αν είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις. Aν μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι και η εκλογή νέας Διοίκησης, εκλέγεται τριμελής Eφορευτική Eπιτροπή με ανάταση χεριών.

13.  Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, απαγορεύεται η παραμονή στον χώρο προσώπων που δεν είναι μέλη του σωματείου εκτός από τυχόν παριστάμενο/η Nομικό Σύμβουλο. Eπιβάλλεται η χρήση κιβωτίου-κάλπης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανακοινώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Tα πρακτικά της Συνέλευσης υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα της.

14.   Η λειτουργία του σωματείου στηρίζεται στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της ΓΣ ή του ΔΣ. Οι αρμοδιότητες των ομάδων εργασίας ορίζονται επίσης από τη ΓΣ ή το ΔΣ και αφορούν σε συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες έχει αποφασίσει η ΓΣ ή το ΔΣ.

15.  Το ΔΣ και η ΓΣ μπορούν να συστήσουν σωματειακές επιτροπές ανά χώρους εργασίας. Οι επιτροπές αποτελούνται από τα μέλη του σωματείου που εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουν στόχο την ανάπτυξη της δράσης του σωματείου στο χώρο τους. Οι δράσεις του οφείλουν να κοινοποιούνται στο Σωματείο. Σε κάθε περίπτωση, τα όργανα αυτά δεσμεύονται από τις αποφάσεις των λοιπών οργάνων του σωματείου και υπόκεινται στον έλεγχο της ΓΣ.

16.  Η ΓΣ έχει δικαίωμα να παύσει μέλος ή μέλη του ΔΣ αν παρευρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η απόφαση παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Αν ο αριθμός των καθαιρεμένων μελών δεν υπερβαίνει τον αριθμό των αναπληρωματικών μελών, τις έδρες καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη με σειρά εκλογής.

17. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να παύσει όλο το σώμα του ΔΣ αν παρευρίσκονται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και η απόφαση παρθεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή, ξεκινούν διαδικασίες για την διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών μέσα σε ένα (1) μήνα. Στο διάστημα αυτό τα καθήκοντά του ΔΣ ασκούνται προσωρινά είτε από ομάδα εργασίας, την οποία ορίζει η γενική συνέλευση.

18. Στις προαναφερθείς αναλογίες σχετικά με την απαρτία, εξαιρούνται τα οικονομικά εντάξει μέλη του σωματείου που είναι μέλη παραρτημάτων.

APΘPO 14ο. ΠEPI ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

1.     Tο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από 9 τακτικά μέλη. Απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, το/τη Γραμματέα, τον/την Αναπληρωτή/τρια Γραμματέα και τον/την Ταμία και απλά Μέλη.

 Ορίζονται με βάση το άρθρο ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους του ΔΣ τον 0αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος που έχει οριστεί.

2.     H διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

3.     Η εκλογή του ΔΣ, της εξελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα γίνεται όπως περιγράφεται στα άρθρα 16, 17 και 18.

4.     Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή/τρια Γραμματέα και Ταμία.

5.     Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσουν δύο οποιαδήποτε μέλη του. Στη συνεδρίαση του ΔΣ συμμετέχουν και μέλη μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιάσκεψης που αποδεδειγμένα κατοικούν εκτός Νομού Αττικής, όπως αποδεικνύεται από έγγραφο δημόσιας αρχής ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.

6.     Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. Σε ισοψηφία το ΔΣ συνεδριάζει εκ νέου μέσα στις επόμενες 24 ώρες και σε περίπτωση μη δυνατότητας λήψης απόφασης συγκαλείται ΓΣ μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Kατά τη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ερευνά, αποφασίζει και ενεργεί δεσμευόμενο από τις αποφάσεις της ΓΣ. Eνεργεί πάντα μέσα στο πλαίσιο της σωματειακής Nομοθεσίας και αυτού του Kαταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εκπροσωπεί αυτό ενώπιον κάθε τρίτου. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ισολογισμού, φροντίζει για τη σύγκληση Tακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και συντονίζει κάθε δραστηριότητα του σωματείου.

7.     Eιδικότερα:

7.1. O/Η Πρόεδρος  εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Aρχής ή Δικαστηρίου και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Kαταστατικού και των αποφάσεων του Σωματείου, όπως έχουν οριστεί από τη ΓΣ. Η εκπροσώπηση αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί και από άλλο μέλος του σωματείου κατόπιν σχετικής απόφασης της ΓΣ και είναι υπόλογος/η σε αυτήν. Συντονίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους περιορισμούς των προηγουμένων άρθρων. Yπογράφει, τέλος, τα εντάλματα πληρωμών και τα γραμμάτια εισπράξεων με τον/την Tαμία και τα υπόλοιπα έγγραφα με τον/τη Γραμματέα. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον/την Αντιπρόεδρο.

7.2. O/Η Γραμματέας είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση της αλληλογραφίας του σωματείου, τη διεκπεραίωση κάθε εγγράφου και για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Tηρεί το Mητρώο μελών. Φυλάσσει τη σφραγίδα του σωματείου και κάθε βιβλίο εκτός των οικονομικών. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον/την Αναπληρωτή Γραμματέα.

7.3. O/Η Tαμίας είναι αρμόδιος/α για την τήρηση και φύλαξη κάθε βιβλίου και στοιχείου που προβλέπει ο Nόμος και είναι απαραίτητο για τη σωστή νομοτεχνική διαχείριση των οικονομικών του σωματείου.

7.4. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε μέλους σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις, αυτό καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η απουσία είναι αδικαιολόγητη, το θέμα τίθεται στην επόμενη γενική συνέλευση.

8.   Aν για οποιοδήποτε λόγο η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει πέραν των πέντε συνεχών συνεδριάσεων, τότε με ευθύνη των παρόντων μελών συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για προκήρυξη εκλογών νέας Διοίκησης. Aν απουσιάσουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των πέντε τακτικών συνεδριάσεων και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεδριάσει για έξι μήνες το δικαίωμα για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέας Διοίκησης παρέχεται στο ένα δέκατο των οικονομικά εντάξει μελών.

9.     Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να ορίσει ομάδες εργασίας και σωματειακές επιτροπές σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα όργανα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της ΓΣ.

APΘPO 15ο. ΠEPI EΞEΛEΓKTIKHΣ EΠITPOΠHΣ

1.     Η Eξελεγκτική Eπιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι/ες υποψήφιοι/ες είναι αναπληρωματικοί/ές κατά σειρά εκλογής. Oι υποψηφιότητες για την Eξελεγκτική Eπιτροπή υποβάλλονται και η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ίδιο τρόπο στον ίδιο τόπο και χρόνο με αυτήν για το Διοικητικό Συμβούλιο. H Eξελεγκτική Eπιτροπή συνέρχεται μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο της. H θητεία της είναι ετήσια.

2.     Aρμοδιότητα της Eξελεγκτικής Eπιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής δραστηριότητας του σωματείου και των σχετικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Tο τελευταίο είναι υποχρεωμένο να παρέχει σ’ αυτήν κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, οκτώ τουλάχιστον μέρες πριν την Γενική Συνέλευση. H Eπιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση την οποία ανακοινώνει ο/η Πρόεδρος της στην Γενική Συνέλευση μετά την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή είναι υποχρεωτικό να αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να διεξάγει και έκτακτο έλεγχο όποτε και εάν της ζητηθεί από το ΔΣ ή με απόφαση ΓΣ, αλλά όχι εντός διαστήματος μικρότερου των έξι μηνών. 

ΑΡΘΡΟ 16ο. ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1.     Τα μέλη του Σωματείου, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται στο ΔΣ και ως αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή για την οποία προβλέπεται εκλογική διαδικασία από το καταστατικό.

2.     Τα μέλη του σωματείου δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μία Ομοσπονδία κι ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν και σε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα σωματείο για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, με δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και το χρόνο θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του. Σε περίπτωση διπλοψηφίας το μέλος διαγράφεται από το Σωματείο.

3.     Το Σωματείο συμμετέχει με τους ανακλητούς αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου που ανήκει, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά τους. Οι αντιπρόσωποι σε ανώτερα όργανα δεσμεύονται από τις αποφάσεις των ΓΣ του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποφάσεων των ΓΣ, ο αντιπρόσωπος λογοδοτεί στην επόμενη ΓΣ η οποία αποφασίζει για την ενδεχόμενη ανάκλησή του και την αντικατάστασή του. Στη συγκεκριμένη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών. Η απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη.

4.     Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου της Ομοσπονδίας ή δια μέσου του Εργατικού Κέντρου στα οποία ανήκει. Η ΓΣ των μελών αποφασίζει μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές (Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο) θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του Σωματείου ισχύει για όλο τον χρόνο θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχτηκε.

5. Τα μέλη ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά αλληλογραφίας. Η ψήφος διά αλληλογραφίας επιτρέπεται μόνο στα μέλη που κατοικούν εκτός της έδρας του Σωματείου και δεν ανήκουν σε κάποιο τοπικό παράρτημα του σωματείου, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή, το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε αδιαφανή φάκελο επί του οποίου δεν αναγράφεται τίποτε. Ο φάκελος αυτός τοποθετείται σε έναν μεγαλύτερο ο οποίος φέρει τα στοιχεία του/της ψηφοφόρου και τη λέξη «ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» και ταχυδρομείται στη διεύθυνση του Σωματείου. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει την ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, μέχρι την οποία θα γίνονται αποδεκτές οι ψήφοι με την αποστολή επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 17ο. ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.     Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου είναι η απλή αναλογική, η οποία αναλύεται ως εξής:

2.     Οι έδρες του ΔΣ και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του ΔΣ ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο ΔΣ και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

3.     Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις κατανέμονται σε δεύτερη κατανομή ανάμεσα στον ή στους συνδυασμούς εκείνους που τα υπόλοιπά τους από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ίσου υπόλοιπου, η εν λόγω έδρα κατανέμεται στο συνδυασμό ή στο μεμονωμένο υποψήφιο που έχει το μικρότερο αριθμό εδρών από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοψηφίας και του αριθμού των εδρών συγκαλείται γενική συνέλευση που ψηφίζει για τη διάθεση της έδρας ανάμεσα στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους που ισοψήφισαν.

4.     Αν και μετά την δεύτερη κατανομή παραμένουν αδιάθετες έδρες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων δεν καλύπτεται, κατανέμονται σε τρίτη κατανομή με τον ίδιο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 18ο. ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ

1.     Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία λήγει η θητεία των οργάνων του Σωματείου, δηλαδή κάθε δύο χρόνια, και πάντως πριν από την λήξη της θητείας τους, μετά την ψηφοφορία επί των πεπραγμένων, αποφασίζεται η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων ως και αντιπροσώπων του Σωματείου, η ημερομηνία διεξαγωγής των οποίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που τις αποφασίζει και εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή που θα τις διενεργήσει.

2.     Η Εφορευτική Επιτροπή είναι πενταμελής (5μελής), εκλέγεται από τη ΓΣ με το σύστημα της απλής αναλογικής, έχει δε την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου, εποπτεύει κατά την διάρκεια των εκλογών για την ομαλή και σύμφωνα με το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κηρύσσει τη λήξη των εκλογών, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται, διενεργεί την καταμέτρηση, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει το Πρακτικό Αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.

3.     Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την εκλογή της. Παραλαμβάνει από το ΔΣ ενημερωμένο μητρώο μελών, κατάσταση ταμειακά εντάξει μελών, σφραγίδες, φακέλους και όλα εν γένει τα απαραίτητα στοιχεία για να διεξαχθούν οι εκλογές και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους.

4.     Με την εκλογή της εκδίδει ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής τους και καλεί όσους από τα μέλη θέλουν, να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτησή τους, ορίζοντας συγχρόνως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η προθεσμία λήξης των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

5.     Την Εφορευτική Επιτροπή, εποπτεύει ο/η Δικαστικός/ή Αντιπρόσωπος που παρευρίσκεται στις αρχαιρεσίες.

6.     Στις αρχαιρεσίες μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέλη του συλλόγου είτε ως συνδυασμοί είτε ως μεμονωμένοι/ες υποψήφιοι/ες. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει με αίτημα του 1/3 της ΓΣ και απόφαση με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) και αφορά τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

7.     Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους, τον τίτλο του συνδυασμού και το πολιτικό πλαίσιο. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από έναν/μία υποψήφιο/α του συνδυασμού.

8.    Η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους/ες για το ΔΣ και για αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια και ανακοινώνει επίσημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τοιχοκόλληση στους χώρους εργασίας, τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους/τις τυχόν ανεξάρτητους/ες υποψήφιους/ες.

9.     Οι υποψήφιοι/ες για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι/ες.

10.  Οι υποψήφιοι/ες για αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία, γράφονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο.

11.   Το ψηφοδέλτιο και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατά κατηγορία.

12.  Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο του Σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

13.  Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί. Η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ώρα της ψηφοφορίας εάν παραμένουν μέλη να ψηφίσουν στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών.

14.  Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες, εφόσον οι εκλογές για τα όργανα του σωματείου και για την ανάδειξη των αντιπροσώπων διεξάγονται ταυτόχρονα. Στην πρώτη κάλπη, που γίνεται για την εκλογή ΔΣ ψηφίζουν όλα τα μέλη. Στη δεύτερη κάλπη, που γίνεται η εκλογή των αντιπροσώπων, ψηφίζουν τα μέλη που δεν ανήκουν σε άλλο σωματείο, καθώς και τα μέλη που ανήκουν μεν σε άλλο σωματείο αλλά δήλωσαν εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ότι επιλέγουν αυτό το σωματείο για να ψηφίσουν αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

15.   Για να ψηφίσουν τα μέλη γίνεται πρώτα εξακρίβωση της ταυτότητάς τους και έλεγχος στα μητρώα μελών, αν είναι γραμμένα και ταμειακά τακτοποιημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών.

16.  Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας του μέλους.

17.   Ο/Η κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάζει στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέχρι τόσους σταυρούς, όσος είναι ο αριθμός αυτών που θα εκλεγούν σε κάθε όργανο ή ως αντιπρόσωποι.

18.  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων, ανακηρύσσει τους/τις επιτυχόντες/ούσες καθώς και τους/τις ισάριθμους/ες αναπληρωματικούς/ές επιλαχόντες/ούσες, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα που προβλέπει ο νόμος.

19.  Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του σωματείου και η ομαλότητά της διαφυλάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

20. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την εξαγωγή των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους/τις παρευρισκόμενους/ες υποψήφιους/ες και εκπροσώπους των συνδυασμών. Οι ενστάσεις που αφορούν το δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες επιλύονται αμέσως, ενώ οι υπόλοιπες ενστάσεις επιλύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

21.  Τα έξοδα των αρχαιρεσιών κανονίζονται από το απερχόμενο ΔΣ με τον πιο συμφέροντα τρόπο για το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 19ο. ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

1.     Το Σωματείο συμμετέχει ενεργά και δραστήρια σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις (δευτεροβάθμιες κλαδικές ή τοπικές).

2.     Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος μίας μόνο Ομοσπονδίας και ενός μόνο Εργατικού Κέντρου με απόφαση της ΓΣ.

3.     Προσχωρεί ή αποχωρεί από αυτές, με απόφαση της ΓΣ των μελών του, η οποία λαμβάνεται με ψηφοφορία και με απόφαση των 3/4 των παρόντων μελών του με κανονική απαρτία (1/3 των ταμειακά εντάξει μελών).

4.   Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση διά μέσου της Ομοσπονδίας ή δια μέσου του Εργατικού Κέντρου στα οποία ανήκει. Η ΓΣ των μελών αποφασίζει για το μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές (Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο) θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται στην ίδια Γενική Συνέλευση που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η παραπάνω δέσμευση του Σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχτηκε.

5. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα κριτικής και ελέγχου των ενεργειών των  ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες συμμετέχει και  αγωνίζεται με σκοπό αυτές να ενεργούν υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων και δημοκρατικά. 

APΘPO 20ο. BIBΛIA TOY ΣΩMATEIOY

Tο σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1.     Mητρώο Mελών

2.     Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

3.     Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

4.     Eισπράξεων και Πληρωμών

5.     Eνταλμάτων πληρωμών και αποδείξεων εισπράξεως (φάκελος αρχείου)

6.     Kάθε άλλο Bιβλίο που επιβάλλεται από τον Nόμο

APΘPO 21ο. ΣΦPAΓIΔA TOY ΣΩMATEIOY

Tο σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική φέρουσα σε κύκλο την επωνυμία του και τη χρονολογία ίδρυσής του και στο κέντρο το έμβλημά του.

APΘPO 22ο. ΠEPI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ιδρύεται τοπικό παράρτημα του σωματείου ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης του παραρτήματος εφόσον αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και αποτελείται από δέκα (10) τουλάχιστον άτομα. Τοπικό παράρτημα μπορεί να ιδρυθεί ένα σε κάθε νομό με έδρα οποιαδήποτε πόλη του νομού αποφάσισαν οι ίδιοι/ες οι εργαζόμενοι/ες στην ιδρυτική τους συνέλευση. Το  τοπικό παράρτημα δύναται να καλύπτει περισσότερους από έναν νομούς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο τοπικό παράρτημα. Δεν γίνεται δεκτό δεύτερο παράρτημα στον ίδιο νομό. Στην συνέχεια το Δ.Σ. εγκρίνει την ίδρυσή του και παραδίδει τη σφραγίδα του παραρτήματος.

1. Περί Οργάνων Παραρτημάτων

Τα όργανα των παραρτημάτων είναι η Γενική Συνέλευση Παραρτήματος (ΓΣΠ) και η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ).

2. Περί αρχαιρεσιών Παραρτημάτων

 • Τα μέλη του Παραρτήματος, εφόσον έχουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τακτοποιημένες, εκλέγουν και εκλέγονται για το ΔΣ του Σωματείου, εκλέγουν και εκλέγονται στη ΔΕ του Παραρτήματος και ως αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και σε κάθε άλλο όργανο ή επιτροπή που από το καταστατικό προβλέπεται εκλογική διαδικασία.
 • Τα μέλη του Παραρτήματος δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μία Ομοσπονδία κι ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν και σε άλλο σωματείο, επιλέγουν το ένα σωματείο για να ασκήσουν το δικαίωμα τους, με δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και το χρόνο θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του. Σε περίπτωση διπλοψηφίας το μέλος διαγράφεται από το Σωματείο.
 • Το Παράρτημα συμμετέχει με τους ανακλητούς αντιπροσώπους του στην εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου που ανήκει, εφόσον έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά τους. Οι αντιπρόσωποι σε ανώτερα όργανα δεσμεύονται από τις αποφάσεις των ΓΣΠ και των ΓΣ του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποφάσεων των ΓΣ ή των ΓΣΠ, ο αντιπρόσωπος λογοδοτεί στην επόμενη ΓΣΠ η οποία αποφασίζει για την ενδεχόμενη ανάκλησή του και την αντικατάστασή του. Στη συγκεκριμένη συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά εντάξει μελών. Η απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και εφόσον το σχετικό θέμα περιέχεται στην ημερήσια διάταξη. Τα πρακτικά της διαδικασίας και σχετική ενημέρωση μεταφέρονται στο ΔΣ το οποίο πλειοψηφικά ψηφίζει για την έγκριση της απόφασης της ΓΣΠ. Αν δεν γίνει δεκτή η απόφαση, το σχετικό θέμα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ του Σωματείου.
 • Το Παράρτημα αντιπροσωπεύεται στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου της Ομοσπονδίας ή δια μέσου του Εργατικού Κέντρου στα οποία ανήκει. Η ΓΣΠ των μελών αποφασίζει για το μέσα από ποια από τις οργανώσεις αυτές (Ομοσπονδία ή Εργατικό Κέντρο) θα γίνει η αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια. Για την απόφαση αυτή, που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, στην ίδια Γενική Συνέλευση Παραρτήματος που εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή και αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η παραπάνω δέσμευση του Σωματείου ισχύει για όλο το χρόνο θητείας των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση που ψήφισαν οι αντιπρόσωποί του στη δευτεροβάθμια οργάνωση που επιλέχθηκε.

3. Περί Εκλογικού Συστήματος και Τρόπου Εκλογής Παραρτημάτων

Τα παραρτήματα υπάγονται στα άρθρα 17 (ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ), 18 (ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ) , 19 (ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΑ) , 20 (BIBΛIA TOY ΣΩMATEIOY) με αντικατάσταση των όρων «ΔΣ» με «ΔΕ», «ΓΣ» με «ΓΣΠ», «Σωματείο» με «Παράρτημα» και «Εφορευτική Επιτροπή» με «Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος», και με τις παρακάτω αλλαγές:

Παράγραφος 14 του Άρθου 18 (Περί τρόπου Εκλογής) : Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα τρεις ψηφοφορίες σε τρεις διαφορετικές κάλπες, εφόσον οι εκλογές για τα όργανα του παραρτήματος, τα όργανα του σωματείου και για την ανάδειξη των αντιπροσώπων διεξάγονται ταυτόχρονα. Στην πρώτη και δεύτερη κάλπη, που γίνεται για την εκλογή ΔΣ και ΔΕ ψηφίζουν όλα τα μέλη του παραρτήματος. Στην τρίτη κάλπη, που γίνεται η εκλογή των αντιπροσώπων, ψηφίζουν τα μέλη που δεν ανήκουν σε άλλο σωματείο, καθώς και τα μέλη που ανήκουν μεν σε άλλο σωματείο αλλά δήλωσαν εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής ότι επιλέγουν αυτό το σωματείο για να ψηφίσουν αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Στις αρχαιρεσίες, τα μέλη του παραρτήματος καλούνται να εκλέξουν υποψηφίους για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου και τη ΔΕ του Παραρτήματος. Υποψήφιοι των συνδυασμών για το ΔΣ μπορούν να είναι και υποψήφιοι των συνδυασμών για τη ΔΕ. Η Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος οφείλει να μεταφέρει τα αποτελέσματα στην Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου. Η διαδικασία αυτή υπάγεται στον έλεγχο της ΓΣΠ.

4. Περί Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος

 • Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος αποτελείται από 5 μέλη. Απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, το/τη Γραμματέα, τον/την Αναπληρωτή/τρια Γραμματέα και τον/την Ταμία. Ορίζονται με βάση το άρθρο ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της ΔΕ τον αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος που έχει οριστεί.
 • H διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής.
 • Η εκλογή της ΔΕ, γίνεται όπως περιγράφεται στα άρθρα 17, 18 και 19, με τις τροποποιήσεις που ορίζονται για τα Παραρτήματα.
 • Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε μια εβδομάδα από την εκλογή της και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή/τρια Γραμματέα και Ταμία.
 • Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσουν δύο οποιαδήποτε μέλη της.
 • Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3)  από τα μέλη της. Σε ισοψηφία η ΔΕ συνεδριάζει εκ νέου μέσα στις επόμενες 24 ώρες και σε περίπτωση μη δυνατότητας λήψης απόφασης συγκαλείται ΓΣΠ μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Kατά τη συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή ερευνά, αποφασίζει και ενεργεί δεσμευόμενη από τις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ του Σωματείου και της ΓΣΠ. Eνεργεί πάντα μέσα στα πλαίσια της σωματειακής Nομοθεσίας και αυτού του Kαταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εκπροσωπεί αυτό ενώπιον κάθε τρίτου. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και ισολογισμού, φροντίζει για την σύγκληση Tακτικών και Eκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων Παραρτήματος.

5. Περί Γενικής Συνέλευσης Παραρτήματος

 • Η Γενική Συνέλευση Παραρτήματος των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο διοικητικό όργανο του Παραρτήματος, αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Παραρτήματος και λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα του Παραρτήματος που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των άλλων οργάνων του.
 •  Η Γενική Συνέλευση Παραρτήματος των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο διοικητικό
 •  Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση Παραρτήματος έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 •  Oι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Tακτικές και Έκτακτες.

Οι Γενικές Συνελεύσεις Παραρτήματος υπαγονται στο αρθρο 13 με τις παρακάτω αλλαγές:

Αντικατάσταση των όρων «ΔΣ» με «ΔΕ», «ΓΣ» με «ΓΣΠ», «Σωματείο» με «Παράρτημα».

Αλλαγή στην παράγραφο 3.2 : Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Παραρτήματος συγκαλούνται είτε μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε μετά από αίτηση τουλάχιστον του ενός πέμπτου των μελών του παραρτήματος και από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

Αλλαγή στην παράγραφο 3.2.2 : Οι Γενικές Συνελεύσεις Παραρτήματος συγκαλούνται στον νομό που έχει έδρα το παράρτημα, ή σε όποιο νομό αυτό το παράρτημα καλύπτει.

6. Περί τροποποίησης-επέκτασης-συγχώνευσης Παραρτημάτων

Τα Παραρτήματα δύναται να επεκτείνουν και να τροποποιούν το εύρος των Νομών που καλύπτουν. Η απόφαση λαμβάνεται μέσω ΓΣΠ εφόσον συμμετέχει το ½ των μελών του Παραρτήματος, με απόλυτη πλειοψηφία.

Δύο ή περισσότερα παραρτήματα δύναται να συγχωνεύονται σε ένα με κοινή έδρα, με απόφαση κοινής ΓΣ των Παραρτημάτων, εφόσον συμμετέχει το ½ των μελών των επιμέρους Παραρτημάτων , με απόλυτη πλειοψηφία.

Για τα παραπάνω, η απόφαση εγκρίνεται από το ΔΣ του Σωματείου με απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν γίνει δεκτή η απόφαση, το σχετικό θέμα μπαίνει στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ του Σωματείου.

7. Περί αποφάσεων και δράσης Παραρτήματος

Τα παραρτήματα του Συλλόγου έχουν αυτοτέλεια στη δράση και τη λειτουργία τους στα πλαίσια των γενικότερων σκοπών του Σωματείου και είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη της δράσης του σωματείου της περιοχής τους.

Όλες οι αποφάσεις της ΔΕ και της ΓΣΠ οφείλουν να κοινοποιούνται στα μέλη του Σωματείου ηλεκτρονικά με μέιλ στα μέλη του σωματείου ή/και με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του σωματείου.

8. Σφραγίδα του Παραρτήματος

Κάθε παράρτημα του σωματείου έχει σφραγίδα κυκλική φέρουσα σε κύκλο την επωνυμία του και την χρονολογία ίδρυσής του και στο κέντρο το έμβλημά του.

9. Περί διάλυσης του Παραρτήματος

Tο παράρτημα διαλύεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Παραρτήματος, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η περιουσία του παραρτήματος μετά τη διάλυσή του, κινητή (υλικά ή χρήμα) ή ακίνητη, παραχωρείται στο Σωματείο.

APΘPO 23ο. ΠEPI ΔIAΛYΣΗΣ TOY ΣΩMATEIOY

Tο σωματείο διαλύεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 13 παράγραφος 8 του παρόντος. Για την τύχη της περιουσίας του σωματείου μετά τη διάλυσή του, κινητή (υλικά ή χρήμα) ή ακίνητη, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

APΘPO 24ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ TOY ΣΩMATEIOY

 1. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη μεταβολή του σκοπού του καλείται Γενική Συνέλευση και απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) μελών του σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών για τη λήψη απόφασης
 2. Για τη μεταβολή του σκοπού του Καταστατικού καλείται Γενική Συνέλευση και απαιτείται παρουσία των μισών μελών του σωματείου και ομόφωνη γνώμη όλων των μελών του σωματείου για τη λήψη απόφασης.

APΘPO 25ο. ΓENIKH ΔIATAΞH

Oι διατάξεις του καταστατικού αυτού συμπληρώνονται από τις σχετικές διατάξεις του Aστικού Kώδικα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται ήδη ή θα ρυθμίζονται στο μέλλον τα σχετικά με τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία.

APΘPO 26ο. AKPOTEΛEYTIO

Tο καταστατικό αυτό αποτελούμενο από εικοσιέξι (26) αρθρα εγκρίθηκε και υπογράφηκε σήμερα, Σάββατο 15 Μαΐου 2021, από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου και θα ισχύει από την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει και τη σχετική εγγραφή του στο Bιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Mέχρι την εκπλήρωση των παραπάνω το σωματείο θα διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Eπιτροπή που θα αποτελείται από επτά (7) από τους/τις ιδρυτές/τριές του και η οποία θα ενεργήσει τα νόμιμα για την αναγνώρισή του και θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε τρείς μήνες από την έγκριση του καταστατικού του σωματείου και την εγγραφή του σωματείου στο Bιβλίο σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τη εκλογή των οργάνων της πρώτης Διοίκησης του σωματείου.

Create your website with WordPress.com
Get started